Användarvillkor - Försäkring

 


 

Allmänna Villkor (2008:1)

Försäkring

Detta är allmänna villkor som reglerar affärsförhållandet mellan Floda Risk & Finans, org. nr. 590501-1135 (”FLODA”, ”vi” eller ”oss”) och Kund (eller ”Er” eller ”Ni”) för produkter inom FLODA Försäkring: Kreditrisk-Kundreskontra, Kreditrisk–Katastrofskydd, Kreditrisk–Enstaka köpare, Politisk risk–Handel samt Politisk risk–Investering.

 

 

 1. Uppdraget

Kund utser härmed FLODA att i enlighet med dessa Allmänna Villkor förmedla offerter från försäkringsgivare och tillhandahålla övriga tjänster enligt pkt. 3 nedan avseende risk beskriven i Ansökan (“Uppdraget”).

 

 1. Vår roll

All förmedling och rådgivning inom dessa Allmänna Villkor skall utföras på grundval av opartisk analys och med Kundens bästa i åtanke. FLODA skall utföra Uppdraget omsorgsfullt och varhelst tillämpligt med iakttagande av god affärssed.

 

 1. FLODA:s åtaganden och skyldigheter

FLODA förbinder sig härmed att:

 1. Utifrån en icke-bindande instruktion (Ansökan) från Er förmedla mottagen information till försäkringsgivare, både i Sverige och utomlands, som arbetar med den typ av risk Ansökan avser;
 2. Vid behov begära in kompletterande information;
 3. Företräda Era intressen vid eventuell förhandling kring offererade villkor;
 4. Sammanställa de icke-bindande svar som inkommer från marknaden efter att Ansökan gjorts, analysera innebörden av respektive svar, jämföra svaren från olika försäkringsgivare avseende styrkor och svagheter samt ge Er en rekommendation med motivering om val av försäkringsgivare och försäkringsupplägg;
 5. På ert skriftliga uppdrag begära att försäkring tecknas i enlighet med offererade icke-bindande villkor från av er vald försäkringsgivare;
 6. Tillse att ni erhåller fullständig dokumentation som bekräftar att försäkringsavtal tecknats med vald försäkringsgivare;
 7. Bistå Er under försäkringens löptid eller i samband med förlängning av försäkring avseende förhandling kring tillägg eller förändringar avseende köparlimiter eller andra försäkringsvillkor.
 8. Företräda Era intressen i samband med skadeanmälan och skadereglering under Uppdraget.

 

 1. Vår ersättning
 1. Försåvitt inget annat skriftligen överenskommits för en specifik placering skall vår ersättning utbetalas av relevant försäkringsgivare och inte av er. Ersättning utgår när ett avtal avseende försäkring träffats som är bindande för er och försäkringsgivare. Ersättningens storlek baseras på vad som tillåts av respektive försäkringsgivare enligt dennes gällande praxis. Ersättningens storlek anges i ert offertunderlag och utgör en del av försäkringsvillkoren.
 2. Vi begär normalt ingen ersättning för att förmedla icke-bindande kvoteringar från marknaden. Vi reserverar oss dock för rätten att inte ta in kvoteringar från marknaden om vi finner att ansökan innehåller väsentliga brister eller förutsättningarna att hitta stöd i marknaden är mycket små.

 

 1. Era åtaganden och skyldigheter

Ni skall bistå FLODA att fullgöra era skyldigheter mot försäkringsgivare och därmed förhindra brott mot försäkringsvillkoren genom att:

 1. Skicka FLODA skriftlig bekräftelse när så efterfrågas av FLODA.
 2. Tillställa FLODA all begärd information vid placering av försäkring;
 3. Uppfylla era skyldigheter under försäkringsvillkoren att lämna relevant information inför försäkringens tecknande och under dess löptid;
 4. Utföra alla andra skyldigheter som försäkringstagare under försäkringsvillkoren
 5. Vid eventuell skadehändelse, närvara vid möten som kan behövas eller begäras mellan er och försäkringsgivaren, deras representant eller skadereglerare.
 6. Betala premie i enlighet med försäkringsvillkoren.
 7. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor bekräftar Ni att den information som lämnats i Ansökan är korrekt och uttömmande.
 8. I det fall att inbetalt premiebelopp skall återbetalas skall FLODA inte ha en skyldighet att återbetala utbetalad och erhållen provision.
 9. Ni accepterar att på begäran utställa ett brev där det framgår att FLODA är av er utsedd förmedlare för aktuell transaktion. Brevets syfte är att kunna visa försäkringsgivare att vi har ert tillstånd att begära in offerter.
 10. Ni har skyldighet att meddela oss eller försäkringsgivaren om väsentliga förändringar i era förhållanden som kan påverka försäkringsgivarens bedömning av den försäkrade risken, oavsett om detta inträffar innan eller efter det att försäkring tecknats.
 11. Ni är införstådda med att era skyldigheter under detta stycke är viktiga för FLODA:s förutsättningar att fullgöra sina skyldigheter. Brott mot Era skyldigheter i detta stycke ska inte ge upphov till skadeståndsanspråk mot FLODA.

 

 1. Process för tecknande av försäkring
 1. Er Ansökan är icke-bindande.
 2. På basis av Ansökan erhåller ni icke-bindande offerter eller bud från försäkringsgivare.
 3. Om ni accepterar något av buden skickar ni oss en skriftlig bekräftelse att ni önskar teckna försäkring i enlighet med det bud ni specificerar, med eller utan särskilda villkor.
 4. Om försäkringsgivaren väljer att utställa försäkring i enlighet med er skriftliga begäran har en avtalsrelation uppstått mellan Er och försäkringsgivaren.
 5. Ni skall från oss erhålla bekräftelse att försäkring tecknats enligt er skriftliga begäran inom fyra arbetsdagar från det att försäkringsgivare utställt bindande dokumentation. Sådan bekräftelse skall innehålla originalhandlingar, eller scannade kopior på originalhandlingar, som innehåller samtliga villkor. Er Ansökan blir en del av försäkringsvillkoren. Det är därför viktigt att innehållet i Ansökan är korrekt.
 6. Inom kort därefter tillsänds ni, från oss eller försäkringsgivare beroende på hur försäkringen placerats, faktura för premieinbetalning med angiven förfallodag i enlighet med bekräftade villkor. Tillsammans med faktura erhåller ni även information om konsekvenserna av att premien betalas efter förfallodag. Premie som vi mottar hålls på ett separat klientmedelskonto i enlighet med Lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Ränteavkastning under klientmedelskonto tillfaller FLODA.

 

 1. Försäkringsgivares kreditvärdighet
 1. Vi förmedlar försäkringstäckning med försäkringsgivare i olika länder som verkar under respektive lands lagrum och regelverk. Era möjligheter till ersättning kan därför variera från en försäkringsgivare till en annan.
 2. Genom allmänt tillgänglig information försöker vi följa försäkringsgivares kreditvärdighet och endast använda försäkringsgivare med tillfredsställande finansiell styrka. En försäkringsgivares finansiella ställning kan givetvis ändras efter att försäkring tecknats.
 3. Ansvar för val av försäkringsgivare är Ert. Har ni tveksamheter rörande kreditvärdigheten hos någon försäkringsgivare ska ni meddela oss omedelbart. Vänliga notera att vi inte garanterar kreditvärdigheten hos någon enskild försäkringsgivare. Vi påtar oss inget ansvar för den finansiella stabiliteten hos någon försäkringsgivare om denne av någon anledning skulle vara oförmögna att fullgöra sina skyldigheter under ett avtal med Er.
 4. Om en försäkringsgivare blir insolvent påverkar detta väsentligt era möjligheter att erhålla skadeersättning. Ni kan även bli skyldiga att betala premie i enlighet med försäkringsvillkoren.

 

 1. Skador under försäkringen

Ni ska utan dröjsmål meddela FLODA när ni får kännedom om omständigheter där ni bedömer det sannolikt att dessa kan leda till en skadereglering under försäkringen. Ni skall, vid begäran, bistå FLODA i förhandlingar med försäkringsgivare om det uppstår oklarheter kring skaderegleringen.

 

 1. Klagomål

Eventuella anmärkningar och klagomål skall framföras till FLODA och FLODA ska utan dröjsmål och efter bästa förmåga tillmötesgå Kunds synpunkter och förbättringsförslag.

FLODA har en skyldighet att framfört klagomål:

 • besvaras sakligt och korrekt
 • registreras och dokumenteras
 • hanteras med högsta prioritet

 

 1. Ansvarsförsäkring

FLODA håller en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Regler som styr krav på ansvarsförsäkring regleras enligt Förordning om försäkringsförmedling SFS2005:411 samt av Finansinspektionen utfärdade föreskrifter FFFS 2005:11 samt i senare tillägg och revideringar.

Krav skall framställas omgående till FLODA så snart skadelidande fått kännedom om skadan, dock senast 6 månader från denna tidpunkt. Enligt försäkringsvillkoren får skadelidande rikta krav på ersättning direkt till försäkringsgivaren i den mån ersättning inte utgått från FLODA.

FLODA bär inget ansvar för ren förmögenhetsskada som uppkommer genom fel eller brist i det försäkringsskydd som Kund innehar vid detta avtals ingående (eller tidigare försäkringsskydd) eller för direkt eller indirekt skada eller förlust som hänför sig till ovan nämnda försäkringsskydd.

 

 1. Konfidentiell information

FLODA kommer att behandla all information om Kund och uppgifter om eventuella avtal som konfidentiell information. Information i Ansökan kommer att lämnas ut till berörda försäkringsbolag som använder informationen inom ramen för Uppdraget. FLODA har ej rätt att lämna ut information kring Kund eller Kunds verksamhet till annan part eller för annat syfte än ovan nämnda samt till följd av myndighetsbeslut, eller efter skriftligt godkännande från Er.

 

 1. Force Majeure

Om parts fullgörande av förpliktelser enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som är att anse såsom Force Majeure, äger part senarelägga sin prestation så länge som det, med hänsyn till omständigheterna, erfordras. I sådant fall är part ej skyldig att utge skadestånd eller annan ersättning.

Såsom Force Majeure anses omständigheter som ligger utanför parts kontroll såsom exempelvis nya eller ändrade lagar, förordningar eller myndighetsbeslut, arbetskonflikt, oavsett om part själv företar eller är föremål för arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, naturkatastrof, otjänliga väderleksförhållanden, krig, mobilisering, brist eller fel i energiförsörjning, i datorfunktion, i teleförbindelser eller i annan kommunikation.

 

 1. Uppdragets upphörande

Vårt Uppdrag löper under dessa villkor från Ert godkännande fram till dess att den förmedlade försäkringen, inklusive eventuella förlängningar, löpt ut, alternativt kan ni välja att avsluta vårt Uppdrag tidigare, med 6 månaders skriftlig notis.

 

 1. Gällande lagstiftning

Tillämplig lag för detta avtal är svensk lag.

Tvist rörande tolkning eller tillämpning i anledning av detta avtal eller ur detta avtal uppkommande rättsförhållanden skall avgöras i allmän domstol i Sverige vid Stockholms tingsrätt i första instans.

De tjänster som ingår i avtalat Uppdrag utförs enligt Lag om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Tillsynsmyndighet för utförda tjänster är Finansinspektionen. Verksamheten är registrerad hos Bolagsverket och omfattar rådgivning och förmedling av tjänster inom området kreditrisker och därmed förenlig verksamhet.