Användarvillkor - Finansiering

 


 

Allmänna Villkor (2009:2)

Finansiering

Detta är allmänna villkor som reglerar affärsförhållandet mellan Floda Risk & Finans, org. nr. 590501-1135 (”FLODA”, ”vi” eller ”oss”) och Kund (eller ”Er” eller ”Ni”) för produkter inom FLODA Finansiering: Fakturafinansiering, Leverantörsfinansiering samt Garantier.

 

 1. Uppdraget

Kund utser härmed FLODA att i enlighet med dessa Användarvillkor förmedla offerter från banker, finansbolag och försäkringsbolag (”Motparter”) och tillhandahålla övriga tjänster som är kostnadsfria för Kund enligt pkt. 3 nedan avseende finansiering beskriven i Ansökan ("Ansökan" eller “Uppdraget”).

 

 1. Vår roll

All förmedling under dessa Användarvillkor skall utföras på grundval av opartisk analys vid val av motpart och med Kundens bästa i åtanke. FLODA skall utföra Uppdraget omsorgsfullt och enligt god affärssed.

 

 1. FLODA:s åtaganden och skyldigheter

FLODA förbinder sig härmed att:

 1. Förmedla er icke-bindande Ansökan till Motparter, både i Sverige och utomlands, som arbetar med den typ av finansiering Ansökan avser.
 2. Vid behov hjälpa Er att fylla i Ansökan och ta fram underlag
 3. Företräda Era intressen vid eventuell förhandling kring offererade villkor;
 4. Sammanställa de icke-bindande svar som inkommer från marknaden efter att Ansökan gjorts, analysera innebörden av respektive svar, jämföra svaren avseende styrkor och svagheter samt ge Er en rekommendation om bästa val;
 5. Bistå er i samtal med Motpart inför avtals tecknande.

 

 1. Era skyldigheter
 1. Kund har skyldighet att lämna korrekt information i Ansökan. Genom att godkänna dessa Användarvillkor bekräftar Ni att den information som lämnats i Ansökan är korrekt och uttömmande.
 2. Kund har skyldighet att meddela oss om väsentliga förändringar i era förhållanden som uppstår efter att Ansökan skickats in men innan avtal tecknats med Motpart och som kan påverka Motpartens bedömning av er Ansökan.
 3. Kund har skyldighet att svara på frågor som kan uppstå under Processen och bekräfta skriftlig om så begärs.

 

 1. Processen
 1. Er Ansökan är icke-bindande.
 2. Vi förmedlar er Ansökan till Motparter som är aktiva inom den typ av finansiering som efterfrågas. På basis av Ansökan erhåller ni icke-bindande offerter eller bud från Motparter.
 3. Om ni accepterar något av buden skickar ni oss en skriftlig bekräftelse att ni önskar teckna avtal i enlighet med det bud ni specificerar.
 4. Ni kontaktas därefter av den Motpart ni valt för eventuell ytterligare information och avtalstecknande. När avtal tecknats mellan er och Motpart är relationen mellan er bindande för bägge parter.

 

 1.  Motparts kreditvärdighet
 1. Genom allmänt tillgänglig information försöker vi följa Motparters kreditvärdighet och endast använda Motparter med tillfredsställande finansiell styrka. En Motparts finansiella ställning kan givetvis ändras efter att avtal om finansiering tecknats.
 2. Ansvar för val av Motpart är Ert. Har ni tveksamheter rörande kreditvärdigheten hos någon Motpart ska ni meddela oss omedelbart. Vänliga notera att vi inte garanterar kreditvärdigheten hos någon enskild Motpart. Vi påtar oss inget ansvar för den finansiella stabiliteten hos någon Motpart om denne av någon anledning skulle vara oförmögna att fullgöra sina skyldigheter under ett avtal med Er.

 

 1. Klagomål

Eventuella anmärkningar och klagomål skall framföras till FLODA och FLODA ska utan dröjsmål och efter bästa förmåga tillmötesgå Kunds synpunkter och förbättringsförslag.

FLODA har en skyldighet att framfört klagomål:

 • besvaras sakligt och korrekt
 • registreras och dokumenteras
 • hanteras med högsta prioritet

 

 1. Konfidentiell information

FLODA kommer att behandla all information om Kund och uppgifter om eventuella avtal som konfidentiell information. Information i Ansökan kommer att lämnas ut till berörda Motparter som använder informationen inom ramen för Uppdraget. FLODA har ej rätt att lämna ut information kring Kund eller Kunds verksamhet till annan part eller för annat syfte än ovan nämnda samt till följd av myndighetsbeslut, eller efter skriftligt godkännande från Er.