Kapital är en kostnad som alla andra

Fler kapitalkällor sänker kostnad och ökar handlingsfrihet

 

Vill du ta fram ett Customer Finance program för era kunder?

Låt oss hjälpa dig att utforma det på ett bra sätt!

FINANSIERING

Fakturafinansiering, Leverantörsfinansiering och Garantier

Med FRF får du en ansvarsfull och genomtänkt upphandling som svarar mot just ditt behov, oavsett om det gäller att finansiera försäljning inom Norden, export inom OECD eller mot tillväxtmarknader - eller lokal försäljning från utländskt dotterbolag. Våra anslutna finansbolag, banker och försäkringsbolag utvärderar ditt bolag och dina utvalda kunder och återkommer med bud du kan ta ställning till.

Vilken tjänst passar dig?

 

Fakturaköp

En kreditlina som följer faktureringen kan vara ett attraktivt komplement till den normala checkräkningskrediten - både för dig och banken.

Innebär att ett finansbolag eller bank köper ett antal utvalda fakturor, eller åtar sig att löpande, t ex veckovis, köpa fakturor inom vissa på förhand överenskomna kriterier.

Tjänsten syftar till att frigöra kapital som kan disponeras fritt av säljande bolag, t ex

  • Ta marknadsandelar genom att erbjuda längre kredittider
  • Investera i rörelsen
  • Betala av lån eller få ett minskat finansieringsbehov
  • Förbättra nyckeltal

 

Fakturabelåning

Innebär att ett finansbolag eller bank ger ett lån med säkerhet i ett antal specificerade fakturor, eller åtar sig att löpande, t ex veckovis, belåna fakturor inom vissa på förhand överenskomna kriterier.

Tjänsten syftar till att skapa nytt kreditutrymme för säljande bolag, exempelvis vid ökande försäljning som belastar kassaflödet.

 

Leverantörsfinansiering

Genom att erbjuda leverantörsfinansiering ökar du förhandlingsstyrkan mot dina leverantörer.

Innebär att era leverantörer får betalt direkt vid leverans från en bank eller ett finansbolag och att ni, efter överenskommen kredittid, betalar beloppet till banken istället för till leverantören.

Tjänsten syftar till att kunna betala leverantörer snabbare och få starkare förhandlingsposition gentemot leverantör, få tillgång till fler leverantörer och erhålla kassarabatt från leverantör.

 

Garantier

Det kan vara önskvärt att använda det begränsade kreditutrymmet i banken för kapitalförsörjning och låta garantiutställande ske separat, från en annan part.

Innebär att en bank eller ett försäkringsbolag utställer en garanti ”såsom för egen skuld” upp till ett visst belopp för en namngiven förmånstagare. Garantin träder i kraft om det bolag garantin avser (sökanden) fallerar att fullgöra en betalningsskyldighet på grund av insolvens eller liknande händelse.

Tjänsten syftar till att säkerställa din betalningsskyldighet där krav på garantiställande finns, exempelvis garantier i samband med entreprenadarbeten och kontraktsgarantier (förskottsgaranti, fullgörandegaranti, driftsgaranti), eller garantier för återställandeansvar under miljöbalken (vindkraft, täkter, gruvor, avfall, etc).

 

Varför använda Floda Risk & Finans?

Det är enkelt och tryggt att handla upp finansiering via Floda Risk & Finans.  Ledande svenska och utländska finansbolag, banker och försäkringsbolag konkurrerar om att få dig som kund, vilket innebär att du alltid får bästa möjliga pris!

 

Hur gör jag en ansökan?

På några minuter fyller du i vårt formulär där du anger information om ditt företag och de kunder vars fakturor du vill sälja eller belåna. Sen är budgivningen igång och du får löpande uppdateringar om marknadens svar. För leverantörsfinansiering behöver vi veta vilka leverantörer du vill kunna betala direkt vid leverans och hur stor limit du behöver. För garantier anges garantibelopp, förmånstagare och önskad löptid.

Ansökan är inte bindande och du väljer själv om du vill gå vidare och med vem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"En kreditlina som följer faktureringen kan vara ett attraktivt komplement till den normala checkräkningskrediten - både för dig och banken".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Genom att erbjuda leverantörsfinansiering ökar du förhandlingsstyrkan mot dina leverantörer".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Det kan vara önskvärt att använda det begränsade kreditutrymmet i banken för kapitalförsörjning och låta garantiutställande ske separat, från en annan part".

Ansök här för ny garantikapacitet och öka kapitalförsörjningen från din bank.