Risk är en faktura, där du inte kan se belopp och förfallodag

Försäkring omvandlar en osynlig faktura till synlig kostnad

 

 

 

 


FÖRSÄKRING

Kreditrisk, Politisk risk

Allt företagande innebär risk. Risk betyder att du vet att det kommer en kostnad, men du vet inte hur mycket - och inte när. Det är inte bra för planeringen. Försäkring är ett bra och beprövat sätt att omvandla risk till budgeterbar kostnad - både för aktieägare och långivare.

Floda Risk & Finans arbetar med ledande försäkringsgivare för kreditrisk och politisk risk i Sverige, London, Bermuda, New York och Singapore.

Ansök kostnadsfritt för att se vad marknaden kan ge dig. Använder du EKN för exportaffärer? Låt oss ge dig en konkurrerande offert!

Vilken tjänst passar dig?

 • Kreditrisk - Kundreskontra
 • Kreditrisk - Enstaka köpare
 • Kreditrisk - Katastrofskydd
 • Politisk Risk - Handel
 • Politisk Risk - Investeringar

 

Kreditrisk - Kundreskontra

Innebär att försäkringsbolaget ersätter dig eller din bank för kundförluster i din kundreskontra orsakade av insolvens, konkurs, ackord, inställd betalning eller liknande händelse.

Tjänsten syftar till att

 • minska kreditförlusternas inverkan på resultatet, jämna ut resultatet över en konkunkturcykel och minska osäkerhet för aktieägare och långivare.
 • höja belåningsgraden vid en finansiering. Har du redan en kreditförsäkring hjälper vi dig att få ut värdet av den i din finansiering - via fakturaköp, fakturabelåning eller som lån på balansräkningen.
 • underlätta expansion på en ny marknad med okända köpare, t ex försäljning eller investeringar utanför Norden, eller säkerställa försäljningsintäkter i länder som genomgår svåra omställningar.
 • vara ett effektivt alternativ till andra former för att säkerställa betalningar (t ex remburs, växlar, förskott) genom lägre garantikostnader och minskad kapitalbindning
 • sänka de absoluta kundförlusterna genom att du löpande får "on-line" information om din kund via försäkringsbolaget.
 • sänka förlustreserveringarna och öka resultatet. Försäkringen minskar behovet att göra egna förlustreserveringar som belastar resultatet.

 

Kreditrisk - Enstaka köpare

Innebär att försäkringsbolaget ersätter dig eller din bank för kundförluster orsakade av insolvens eller liknande händelse hos en specifik köpare (t ex en särskilt stor köpare) eller en viss grupp av köpare (t ex alla exportkunder). Försäkringen kan också användas för att täcka kreditrisk på en specifik leverantör under ett enskilt kontrakt.

Tjänsten syftar till att minska risk i särskilt stora åtaganden eller på specifika marknader, där enskilda kundförluster kan ha en allvarlig resultatpåverkan.

 

Kreditrisk - Katastrofskydd

Innebär att försäkringsbolaget ersätter dig eller din bank för kundförluster i din kundreskontra orsakade av insolvens eller liknande händelse över ett exceptionellt högt belopp.

Tjänsten syftar till att skydda ditt bolag mot händelser som kan äventyra dess existens.

 

Politisk risk - Handel

Innebär att ett försäkringsbolag ersätter säljaren, eller säljarens bank, för utebliven betalning under ett kommersiellt kontrakt med en köpare till följd av att en politisk riskhändelse har inträffat. Bland dessa händelser kan nämnas krig eller väpnade oroligheter av olika karaktär, handelsembargon, myndighetsutövning i köparens land, betalningsfallissemang av statlig/delstatlig köpare, centralbanksfallissemang.

Tjänsten syftar till att sänka säljarens risknivå och skydda det egna kapitalet från kreditförluster vid export till oroliga länder, eller länder där det kan bli aktuellt med politiska eller militära ingripanden - från landets egen regering eller från andra länders regeringar.

 

Politisk risk - Investering

Innebär att ett försäkringsbolag ersätter ägaren, eller ägarens bank, för förlust av tillgångar i ett annat land till följd av att en politisk riskhändelse har inträffat. Bland dessa händelser kan nämnas krig eller väpnade oroligheter av olika karaktär, handelsembargon, myndighetsutövning i land där tillgången befinner sig, centralbanksfallissemang.

Tjänsten syftar till att skydda ägaren - eller förmånstagande bank -  från exempelvis förlust av utrustning - ägd eller under lease - vid verksamhet i annat land, värdet av säkerhet i konsignationslager, värdet av råvarutillgångarlicenser, etc. Till detta kan också kopplas skydd mot kostnader för egen personal till följd av exempelvis hastig utrymning av ett oroligt land, eller ofrivilligt kvarhållande av personal i ett land, produktionsavbrott till följd av upplopp, strejk eller avsiktlig skadegörelse.

 

 

Varför använda Floda Risk & Finans?

Vi tillför erfarenhet, tid och fokus på uppgiften. Vi är registrerade försäkringsmäklare med omfattande kunskap inom kreditrisker och politiska risker. FRF tar ansvar för och projektleder implementering av försäkringsstruktur som är anpassad till era och finansiärens krav. Vi är väl insatta i hur kreditförsäkring kan användas för att sänka de finansiella kostnaderna och företräder dina intressen i dialog med finansiär, men också gentemot försäkringsbolaget i samband med villkorsförhandling och skaderegleringar.

 

Vad händer efter Ansökan?

 1. Efter att du skickat in ansökan för den typ av försäkring du söker går vi igenom den och återkopplar till er. Notera att Ansökan för Kreditrisk för de tre produkterna är densamma. Dina val specificerar du i punkt 13 Avgränsningar.
 2. Ansökan går ut till de försäkringsbolag, både svenska och utländska, som är aktiva inom den här typen av risk.
 3. Vi återkommer inom kort med en sammanställning av indikerade (icke bindande) villkor, en analys av vad som skiljer dem åt och en rekommendation med motivering om val av bästa försäkringsgivare.
 4. Om du vill gå vidare ger du en skriftlig instruktion att teckna försäkring enligt indikerade villkor. Denna instruktion är bindande för dig om och endast om det valda försäkringsbolaget bekräftar de indikerade villkoren. I och med bekräftelsen är försäkringsavtalet tecknat - se närmare detaljer i Användarvillkoren.
 5. Om och när en skadehändelse inträffar bistår vi dig i kommunikationen med försäkringsbolaget och ser till att deras skadereglering sköts korrekt.

                                             

Den globala kreditförsäkringsmarknaden har premieintäkter om 4,5 mdr Euro per år. 64% av premien betalas tillbaka till kund genom skaderegleringar. Nettokostnad för kund = 1/3 av premiekostnad, givetvis med stora individuella variationer.

 

 

 

 

Försäkringsbolag är bra på att bära risk men vill inte finansiera.

Banker vill finansiera men tycker inte om risk.

Vi sammanfogar försäkringsmarknadens riskhantering med bankmarknadens kapitalförsörjning.

 

 

 

LittleSnapperKreditförsäkring minskar svängningar i resultatet över en konjunkturcykel.

Försäkring minskar osäkerheten i bolagets tillgångar. Aktieägarens och långivarens värdering av bolaget ökar.

 

 

Vill du prata Försäkring?

Fyll i formuläret med era kontaktuppgifter så kontaktar vi er inom 24 timmar!