En sparad slant är en tjänad slant

Hur får jag kapitalet att räcka till mer?

 

 


 

KAPITALLOGISTIK

Tillsammans med er ringar vi in områden som behöver åtgärdas. Vi kan göra en total genomlysning av ert företag, där vi arbetar enligt ett grundläggande 5-punkts program. Du får beslutsunderlag för ett åtgärdsprogram och även hjälp att genomföra åtgärderna.

 

Vårt 5-punkts program för Kapitallogistik

De här punkterna grundar sig på vad vi erfarenhetsmässigt sett vara områden där det finns stora möjligheter att reducera rörelsekapital. Var fokus ska ligga skiljer sig givetvis från ett företag till ett annat och i enskilda fall kanske fokus ska vara på något annat än dessa punkter. Programmet utformas i nära samverkan med uppdragsgivaren.

 

1. Kreditkontroll

Vad går att göra med det som redan finns? Den billigaste finansieringen är att minska utestående kredittider mot kunder. Det är viktigt för ett verkstadsbolag att agera professionellt som kreditgivare och fordringsägare. Vi ser över interna rutiner och processer kring kundkreditgivning och ger konkreta förslag på hur de kan förbättras.

2. Avtalsanalys

Hur kan positionen under kommersiella avtal stärkas? Vi analyserar leveransvillkor, betalningsvillkor och garantikrav i kommersiella avtal för att identifiera möjligheter att stärka kassaflödet och öka betalningssäkerheten. Många sena betalningar beror på oklart skrivna avtal.

3. Kalkylmodell

Att ha väl fungerande kalkylmodeller är särskilt viktigt när man arbetar med en större order eller när verksamheten expanderar snabbt. I bägge fall är kassaflöde och kapitalförsörjning en kritisk faktor. Förändring ställer särskilda krav. Vi tar fram användarvänliga kalkylmodeller för att beräkna och simulera

  • kapitalbehovets storlek
  • när det uppstår över tiden
  • känslighetsanalys för olika faktorer

4. Försäkring

Det handlar om att minimera risk i kundrelationen för aktieägare och långivande bank genom risköverföring till extern part. Kan avse kreditrisk i betalningsvillkor (projektfinansiering eller kundreskontra), risk i kontraktsgarantier eller lagstadgade garantikrav. Vi tar fram en försäkringsstruktur, gör presentationsmaterial och hämtar in offerter från försäkringsmarknaden. Vi förankrar försäkringens värde som säkerhet i banken för att sänka total finansieringskostnad.

5. Finansiering

Vi är din kunskapspartner i dialogen med banker och finansbolag och ansvarar för att

  • utforma struktur
  • ta fram presentationsmaterial
  • identifiera lämpliga motparter
  • genomföra presentationer
  • analysera och utvärdera offerter

Vi går igenom existerande kapitalstruktur, inklusive särskilda krav på finansiering och garantiställande i enskilda projekt och fungerar som stödfunktion till företagets finanschef.

Marginal eller Kapitalomsättning -       vad är bästa sättet att öka totalavkastningen, givet din position?

Isoräntabilitet6

Vi kartlägger terrängen innan vi föreslår vägval för förbättrad kapitallogistik.

 

 

 

 

Vill du prata Kapitallogistik?

Fyll i formuläret med era kontaktuppgifter så kontaktar vi er inom 24 timmar!