Vanliga Frågor
 

 


Har du frågor?

Skriv en rad så svarar vi!

Nedan finner du svar på våra vanligaste frågor

 

Inom fakturafinansiering har ni två snarlika produkter - fakturaköp och fakturabelåning. Vad är skillnaden?

Fakturaköp - eller fakturaförsäljning - innebär att finansiären övertar kreditrisken på din kund. Om det uppstår problem med betalning under den sålda fakturan har finansiären mycket begränsade möjligheter att vända sig till dig för kompensation. Det betyder att den intäkt du erhåller vid försäljning bokas som en försäljningsintäkt. Du har sålt en tillgång - inte ökat din belåning -  och bokföringsmässigt övergår beloppet från kundfordran till kassa. I och med att tillgången - din kundfordran - lämnar balansräkningen och skuldsidan inte påverkas kallas detta ibland för "off-balance financing", dvs. finansiering utanför balansräkningen.

Fakturabelåning - här är din kundfordran säkerhet för ett lån. Du får - liksom vid försäljning - tillgång till kontanter och stärker kassaflödet, men det är en belåning där du har en återbetalningsskyldighet till finansiären om säkerheten för lånet inte kan realiseras. Till skillnad från fakturaköp påverkar fakturabelåning inte sysselsatt kapital och frigjorda medel kan inte användas för att minska belåningsgraden.

Vilket man väljer beror på vad man vill åstadkomma. Fakturaköp är ett större åtagande för finansiären och därför oftast dyrare.

 

Hur tar finansiären betalt?

Kostnaden för fakturafinansiering är en kombination av basränta (t ex STIBOR 3 mån), räntemarginal och hanteringskostnad. Basränta varierar dag till dag och är ett uttryck för "riskfritt" kapital för aktuell tidsperiod och valuta. Räntemarginalen speglar främst kreditrisken hos din kund och regressrisk på säljande bolag, men också finansiärens egen upplåningskostnad. Hanteringskostnaden beror på antal fakturor och hur mycket administrativt arbete som du vill lägga över på finansiären. Inom traditionell factoring tar finansiären ofta på sig omfattande administrativa uppgifter, erbjuder finansiering till fast ränta och sammanfogar samtliga kostnader till en procentsats av fakturavärdet.

Har du en kreditförsäkring minskar finansiärens kreditrisk på din kund. Det varierar dock från bank till bank i vilken utsträckning man faktiskt reducerar räntemarginalen, trots att man har en väsentligt lägre risk. Här kan Floda Risk & Finans hjälpa till, så du får ut mervärdet av din kreditförsäkring i din upplåning.

 

Varför ska jag använda FRF istället för att göra det själv?

Vi minskar den tid du själv behöver lägga ner och vill gärna tro att vi kan nå bättre resultat till en lägre total kostnad för dig. Vår affärsidé är att samla ledande finansbolag, banker och försäkringsbolag under ett och samma tak. Hos FRF konkurrerar kapitalsäljare och riskköpare om att få dig som kund vilket underlättar din förhandlingsposition. Vi hjälper dig dessutom att  utforma finansieringen eller riskavtäckningen så att den fungerar effektivt inom ramen för dina speciella krav och förutsättningar.

 

Kan jag lita på att en försäkring från den privata marknaden verkligen betalar ut skador när det gäller?

Ja, det kan du. Den privata kreditförsäkringsmarknaden har under de senaste fem åren återbetalat 64% av inbetalda premier till kunderna i form av skaderegleringar. Det kan jämföras med motsvarande siffra för statliga Exportkreditnämnden (EKN), som är mer blygsamma 8%. Så det är inget fel på skaderegleringen i den privata marknaden. Dessutom, om den inte fungerade som folk förväntade sig skulle inte branschen leva länge. Kreditförsäkring etablerades i  Sverige under 1920-talet.

 

Vad händer med informationen om mitt företag som jag lägger in på FRF?

All information om ditt företag används endast som underlag till motparterna inom finansiering och försäkring.

 

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Vi har normalt svar från marknaden inom 48 timmar. Oftast går det snabbare.

 

Hur lång tid tar det innan jag får betalt?

Normalt inom 24 timmar från det att du har tecknat ditt avtal med motpart.

 

Hur meddelar jag min kund att jag sålt fakturan via FRF?

Det gör finansbolaget i samband med att de begär ett leveransgodkännande från din kund. Du kan givetvis själv kontakta din kund och informera om att du kommer att sälja din faktura till dem.

 

Vem är det som köper eller belånar mina fakturor?

Det finansbolag som du själv väljer, utifrån de offerter du fått av FRF.

 

Varför använda FRF:s program för Försäkringsbaserad Finansiering?

Försäkring är ett kostnadseffektivt sätt att reducera risk i kundfordringar. När kreditrisken minskar ökar antalet intresserade finansiärer och total kostnad pressas ned.

 

Hur minskas min kapitalkostnad?

Beroende på vad som är mest värdefullt för dig kan du prioritera olika områden:
1. Sänkt räntekostnad på den finansiering du har idag
2. Ökad belåningsgrad
3. Ökat kassaflöde
4. Frigöra kapital – för t.ex. investeringar eller minskad belåning

 

Vad förbinder jag mig till genom att tacka ja?

Genom att ingå ett avtal med FRF förbinder du dig till att tydligt tala om vad du vill uppnå. Vi arbetar med utgångspunkt från din kravspecifikation. Du förbinder dig vidare att lämna information så att vi kan göra en helhetsbedömning om lämpligaste utformningen för att leverera enligt dina önskemål.

 

Kan jag vara säker på att få en offert enligt min kravspecifikation?

Vissa krav går inte att uppfylla. Vi förbehåller oss därför rätten att tacka nej om vi bedömer att vi inte kan leverera.

 

Måste jag fullfölja finansieringen efter att jag fått en offert på ett upplägg som matchar mina önskemål?

Nej. Det finns många skäl till varför man inte kan eller vill fullfölja. Man kan vilja invänta rätt tidpunkt utan att behöva känna osäkerhet, eller vara bättre rustad när man förhandlar med sin bank. Offerten har alltså ett stort värde för dig, även när finansieringen inte fullföljs.

 

Kan jag lita på offerten?

Offerten uttrycker finansiärens avsikt att tillhandahålla finansiering enligt angivna villkor. Den är inte bindande om man inte betalat en löftesavgift och därmed ingått avtal med finansiär.

 

Vilken typ av kundfordringar ska det vara?

Det behöver vara fordringar på företag. Det går bra med exportfordringar – också till svåra länder. Kredittid max. 360 dagar. Medelfristig finansiering hanteras från fall till fall.

 

Vad kommer min bank tycka?

Relationen till banken kan ibland vara känslig, särskilt om bolagets finansiella ställning är svag. Oavsett om relationen till er bank är stark eller svag är det alltid en styrka att kunna visa på intresse från andra banker. Det stärker förtroendet för er verksamhet hos dina existerande bankrelationer samtidigt som det också stärker din position gentemot banken.